ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกช่องทางการขายของ MAKTANG

 

ยินดีต้อนรับสู่ www.maktang.co.th  หรือ ระบบสั่งซื้อออนไลน์สำหรับองค์กร MAKTANG (รวมเรียกว่า แพลตฟอร์ม”) และ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook,) และ ร้าน maktang ทุกสาขา (รวมเรียกว่า ช่องทางออฟไลน์”) เราขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม รวมถึงเข้าซื้อสินค้าที่แพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ของเรา โดยแต่ละแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าและจัดส่งสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า สินค้า”) ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ของเราแก่ท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า เงื่อนไข”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าจากเราบนแพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์ เพราะการที่ท่านสั่งซื้อสินค้าใดๆ ของเรา หมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ เราอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้

1. เราคือใคร

บริษัท มาคตางค์ จำกัด  ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “MAKTANG” หรือ เรา” (ทะเบียนนิติบุคคลหมายเลข 0125556001749) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 54/102 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ประเทศไทย ทำการภายใต้เว็บไซต์ www.maktang.co.th  หรือ ระบบสั่งซื้อออนไลน์สำหรับองค์กร MAKTANG และ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook, และ ร้าน MAKTANG ทุกสาขา

1.1 แพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์ต่างๆ ข้างต้น เป็นหนึ่งในธุรกิจของ บริษัท มาคตางค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ของเรา ห้ามบุคคลที่สามนำเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไปใช้ แม้เพียงข้อความที่ตัดทอนไปก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ ในเชิงพาณิชย์ ในการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการ การละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของเราถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

2. คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"บัญชี" หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ต่างๆ ของ MAKTANG โดยท่านจะต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ (ถ้ามี) เพื่อให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลต่างๆ ของท่าน ถ้าท่านต้องการที่จะส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์ ที่ท่านต้องการ  

"วันทำการ" หมายถึง วันทำการ (จันทร์-เสาร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่เรากำหนด

"การยืนยันการสั่งสินค้าทางแพลตฟอร์ม" หมายถึง อีเมลของเราที่ส่งถึงท่าน ซึ่งจะระบุว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.2

การยืนยันการสั่งสินค้าทางช่องทางออฟไลน์หมายถึง ณ ขณะที่มีการสั่งซื้อตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.2

"สัญญา" หมายถึง คำสั่งซื้อที่ท่านสั่งซื้อสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

"ลูกค้า" หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์ของเรา

"คำสั่งซื้อ" หมายถึง การมีคำสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา หรือช่องทางออฟไลน์ของเรา

"ท่าน" หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ของเรา

การอ้างอิงถึง "ข้อ" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ส่วนหัวหรือหัวข้อมีไว้เพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความหรือเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ถ้อยคำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ยังหมายรวมถึงข้อความที่อยู่ในรูปพหูพจน์ด้วย และถ้อยคำที่อยู่ในรูปพหูพจน์ยังหมายรวมถึงข้อความที่อยู่ในรูปเอกพจน์ด้วย ถ้อยคำที่แสดงถึงเพศใดๆ ยังหมายรวมถึงทุกๆ เพศด้วย และคำว่า บุคคลยังหมายรวมถึงบุคคลใดๆ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนใดๆ ด้วย

คำว่า "รวมทั้ง" หรือ "รวมถึง" ได้แก่หรือถ้อยคำที่คล้ายๆ กันนี้ จะหมายถึง โดยไม่จำกัดแต่เพียงแค่…”

3. การมีสิทธิ์สั่งซื้อ

การส่งคำสั่งซื้อสินค้ากับ MAKTANG ท่านต้องมีอายุครบยี่สิบ (20) ปี ถ้าท่านอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี ท่านอาจทำคำสั่งซื้อกับ MAKTANG ได้ต่อเมื่อผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลของท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว

4. ข้อห้าม

ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งท่านต้องไม่กระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา เช่น โอนถ่ายหรือเผยแพร่ไวรัส รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ Trojan horse, worm, logic bomb หรือโพสต์ เนื้อหาอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดต่อการรักษาข้อมูลความลับ หรือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจหรือลามกหยาบโลนในลักษณะใดๆ ลักลอบเข้าสู่ระบบด้านใดๆ ของการบริการนี้ นำข้อมูลในนี้ไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจต่อผู้อื่น ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ส่งโฆษณาหรือวัสดุส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้หรือที่เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มนี้ การละเมิดใดๆ ต่อข้อบัญญัตินี้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาโดยไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แต่ยังรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น MAKTANG จะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมายโดยทันที

5. ผลบังคับใช้

5.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้กับทุกคำสั่งซื้อและทุกสัญญาที่เราทำขึ้น และที่เราจะทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านกับ MAKTANG และจะใช้แทนที่บรรดาข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้าและที่ทำไว้ในเวลาเดียวกันนี้ระหว่างเรา การละเว้นข้อบัญญัติใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ MAKTANG

5.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านกำหนดขึ้นมา และไม่ได้รับการยอมรับจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่ท่านร่างและเสนอ หรือระบุขึ้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือบอกปากเปล่า จะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไข

6. เงื่อนไขการขาย

6.1 การลงทะเบียน

สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม

ก) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริงตามที่เราร้องขอ เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งซื้อ หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเรา โดยเรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แล้ว ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และในกรณีดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่านแม้ว่าเราจะยอมรับการทำคำสั่งซื้อของท่านไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์มไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน

ข) ในการลงทะเบียน เราจะให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าโดยเร็ว หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของเราโดยมิชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ทันที ทั้งนี้ เราจะไม่จำรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

สำหรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์

ก) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนโดยแจ้งรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริงตามที่เราร้องขอ เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งซื้อ หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเรา โดยเรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าบนช่องทางออฟไลน์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ที่สมบูรณ์แล้ว ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และในกรณีดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่านแม้ว่าเราจะยอมรับการทำคำสั่งซื้อของท่านไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่สำหรับช่องทางออฟไลน์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน หรือท่านได้รับสินค้าจากเรา

6.2 การทำสัญญา

ก) ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และรายละเอียดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอการขาย แต่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเพื่อปฏิบัติ จะยังไม่มีข้อผูกพันในลักษณะสัญญาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรา จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน หรือส่งมอบสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

ข) ในการยื่นคำสั่งซื้อทางแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องทำตามขั้นตอน การช้อปปิ้งทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มนี้ หลังจากนี้แล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน โดยคำสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการยอมรับจากเราแล้วก็ต่อเมื่อสิ่งที่ท่านสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งไปยังสถานที่ส่งมอบที่ท่านกำหนดไว้

ค) ในการยื่นคำสั่งซื้อทางออฟไลน์ หากท่านต้องการเอกสารยืนยันการสั่งสินค้าผ่านทางออฟไลน์  เราสามารถออกเอกสารตามที่ท่านร้องขอ 

ง) สัญญานี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่เราส่งมอบแก่ท่านเท่านั้น ถ้าคำสั่งซื้อของท่านประกอบไปด้วยสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เราอาจจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านในหลายหีบห่อและในหลายๆ ครั้งได้

6.3 ราคาและการชำระเงิน

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ถูกต้อง ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเราพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ท่านตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ถ้าท่านยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

ก) ราคานั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าไว้แล้ว และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี) จะมีการคิดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า ค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน ผลรวมทั้งสิ้น

ข) เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าราคาที่แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วก็ตาม)

ค) ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://https://maktang.co.th/การสั่งซื้อ/

6.4 คำสั่งซื้อที่ผิดพลาด

กรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook) ถ้าท่านพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว โปรดติดต่อ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เราจะพยายามช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี

ที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

6.5 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าออกจากหน้าแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ ได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้น ที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อใดๆ หลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเรา หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระ (กรณีเงินสด/เงินโอน คืนเงินภายใน 5 วันทำการ และกรณี บัตรเดบิต/เครดิต ระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินที่ให้บริการ) เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เนื่องจากเราถอนผลิตภัณฑ์ใดๆ ออกจากแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือไม่ขาย การถอดหรือแก้ไขข้อความ หรือเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์ หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือยอมรับคำสั่งซื้อ

7. การจัดส่ง

7.1 เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าแก่ท่าน ณ สถานที่ส่งมอบที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน พื้นที่จัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ พื้นที่จัดส่งในจังหวัดอื่นๆ จัดส่งภายใน 7-15 วันทำการ

7.2 กำหนดการในการจัดส่งสินค้าที่เรา ได้แจ้งไว้ในข้อ 7.1 ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดที่จะต้องดำเนินการตามแต่เป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

7.3 กรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook)  เมื่อเราได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ท่านต้องลงนามรับรองการส่งมอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า ท่านสามารถติดต่อ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

7.4 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ กำลังการผลิต หรือระยะเวลาการนำเข้าสินค้า โดยเรา จะแจ้งกำหนดการส่งให้ทราบโดยประมาณ แต่เราไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดส่งล่าช้าอันเกิดจากสาเหตุข้างต้น ยกเว้นกรณีได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

8. การยกเลิกการสั่งซื้อ

หากท่านกรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook) โดยมีความประสงค์ยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

9. การเปลี่ยนคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

9.1 กรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook) เพื่อความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินภายใต้เงื่อนไขที่ MAKTANG กำหนด  และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

9.2 ท่านต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย สภาพสินค้าจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่ MAKTANG นำส่งท่าน

9.2.1 ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

9.2.2 ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ 

ก) ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล MAKTANG จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

ข) ลูกค้าต่างจังหวัด 

กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดย MAKTANG จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน 

กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น MAKTANG ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่ MAKTANG  ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี

9.3 สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ไอที และเฟอร์นิเจอร์ กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต MAKTANG  จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน 

9.4 สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟแวร์ ทาง MAKTANG ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี  

9.5 สินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยผู้ประกอบการบางราย ไม่สามารถคืนสินค้าได้ ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ (ยกเว้น กรณีที่สินค้าชำรุดจากผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการส่งสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้บนแพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์ และสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง) และกรณีคืนสินค้าเราจะรับคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินภายใต้เงื่อนไขที่ MAKTANG กำหนด

9.6 กรณีท่านซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook) ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

10. สินค้าที่มีความบกพร่อง

10.1 บรรดาคำอธิบายสินค้า และข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ได้แสดงไว้ ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการให้การรับประกันไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นนัยไว้ หรือรับประกันไว้โดยประการอื่นใดก็ตาม

10.2 รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ

10.3 กรณีท่านซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมถึงผ่านทาง MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang , Line ของร้านมาคตางค์, Facebook) ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า และเหตุผลที่ต้องส่งคืนและระบุว่าท่านต้องการเงินคืนหรือต้องการให้เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

10.4 ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้าโดยทันที และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการได้รับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือขอเงินคืน (ถ้ามี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

10.5 ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นไม่มีความบกพร่อง เราอาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใหม่ 

11. การปฏิเสธรับผิด

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ของเราก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ท่านได้ ด้วยเหตุนี้ เราไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดต่อข้อผิดพลาด การที่ไม่สามารถดำเนินการ หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ และหากเราพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ที่จะทำการแก้ไขโดยไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

11.1 เนื้อหาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว ทาง MAKTANG ไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตาม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม แบบพิเศษ ที่ต่อเนื่อง ทางการลงโทษ หรือที่มีเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย หรือความสูญเสียการใช้ กำไร ข้อมูล หรือสิ่งของที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทน ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความไม่สามารถใช้ การทำงานของแพลตฟอร์ม และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถเห็นล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม หรือเกิดขึ้นตามสัญญาหรืออันเกิดจากการทำละเมิดที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา ทางหลักยุติธรรม ตามการชดใช้ความเสียหาย หรือโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด ยกเว้นว่าได้ระบุชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นและถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้

11.2 ไม่มีข้อบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะกีดกัน MAKTANG ออกจากความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดของ MAKTANG สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของเรา ของการบิดเบือนความจริง และการหลอกลวงที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถกีดกันออกไปได้หรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับ

12. การชดใช้

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้คดีแทน และไม่ทำอันตรายต่อ MAKTANG, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ที่ปรึกษา, ตัวแทน, และบุคคลในบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สาม (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์นี้นี้อย่างไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13. การรับประกันและการจัดการการร้องเรียน

สินค้าแต่ละรุ่นมีเงื่อนไข และรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต่างกัน ทาง MAKTANG จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ด้วยทักษะและความเอาใจใส่ตามที่สมควร เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความพึงพอใจของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ MAKTANG Contact Center 085 449 5429 หรือ (Line: @maktang หรือ E-Mail : maktang99@gmail.com ได้ทุกวัน จันทร์ วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เราจะพยายามแก้ไขความกังวลของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะติดต่อกลับไปยังท่านเมื่อได้เรารับคำถามหรือคำร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าที่ร้านมาคตางค์ โปรดติดต่อพนักงาน ณ สาขาที่ท่านซื้อ

ในกรณีของการร้องเรียน เราขอความร่วมมือท่านอธิบายวัตถุประสงค์ของการร้องเรียนของท่านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือส่งสำเนาของคำสั่งซื้อ สำเนาใบกำกับภาษี หรืออย่างน้อยสุดเลขที่คำสั่งซื้อ ที่เรากำหนดเลขที่ดังกล่าวให้ท่านไว้ในระหว่างยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามอีเมลของท่านอาจไปตกอยู่ใน ตัวกรองสแปม ของเรา หรือส่งมาไม่ถึงเรา หรือหนังสือที่สื่อสารที่เราส่งไปถึงท่านอาจไปไม่ถึงท่าน ถ้าท่านไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาส่งคำถามหรือคำร้องเรียนมาหาเราอีกครั้ง

14. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

กรุณาดูนโยบายการรักษาความลับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ที่  https://www.maktang/co.th

15. สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

15.1 เราไม่ขอรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการละเมิด การถูกขัดขวาง หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติตามสัญญา อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินความสามารถในการควบคุมของเราอย่างมีเหตุมีผล รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่:

ก) การนัดหยุดงาน การปิดประตูโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวอื่นใดทางอุตสาหกรรม

ข) ความไม่สงบกลางเมือง การจลาจล การโจมตีจากผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่าจะโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศจากทางรัฐบาลแล้วหรือไม่ก็ตาม) หรือการข่มขู่ การมีแนวโน้ม หรือการเตรียมการสำหรับการเกิดสงคราม

ค) ไฟไหม้ ระเบิดรุนแรง พายุรุนแรง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ

ง) การไม่สามารถใช้ การขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งสินค้า ทางอากาศยาน ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน

จ) ไม่สามารถที่จะใช้เครือข่ายโทรคมนาคมทั้งของรัฐและของเอกชน

ฉ) กฎหมาย กฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดของหน่วยงานรัฐใดๆ การนัดหยุดงาน การล่มลง หรืออุบัติเหตุในด้านการจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ หรือการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15.2 ในสถานการณ์ที่เหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ทั้งท่านหรือเราสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หลังจากได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด นอกเหนือจาก การคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วและยังไม่ได้รับส่งมอบสินค้า

15.3 ถ้าเราได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายๆ กันให้กับลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย และเราถูกขัดขวางจนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุพันธะของเราที่มีต่อท่านได้ทั้งหมด ด้วยมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัย เราอาจพิจารณาด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าสัญญาฉบับใดบ้างที่เราจะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามถึงขอบเขตใด

15.4 เราขอสงวนสิทธิ์ ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในวิธีการที่เรารับมาใช้ ในการปฏิบัติให้บรรลุพันธะหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา แม้ว่าจะเจอกับเหตุสุดวิสัยก็ตาม

16. หนังสือบอกกล่าว

หนังสือบอกกล่าวใดๆ ภายใต้สัญญา จะต้องส่งให้เป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมล ไปยังคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ณ ที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

ก) หนังสือบอกกล่าวที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าได้ส่งแล้วหลังครบ 2 วันทำการนับจากเวลาที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับภายในประเทศไทย

ข) หนังสือบอกกล่าวที่ส่งทางอีเมลจะถือว่าได้ส่งแล้วภายใน 2 วันทำการนับจากเวลาที่อีเมลถูกส่งไป ในการพิสูจน์การส่งดังกล่าว การส่งจดหมายหรืออีเมลที่จ่าหน้าซองอย่างเหมาะสม หรือในกรณีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบชำระค่าส่งล่วงหน้า หรือมีการบันทึกการจัดส่ง หรือถูกส่งไปแล้ว หรือได้รับรายงานการส่งนั้นถือว่าเพียงพอแล้ว

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

17.1 บรรดาเนื้อหาที่อยู่ในหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเรา รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปออดิโอ ดาวน์โหลดดิจิตอล ชื่อแคมเปญ และข้อมูลที่แต่งขึ้น เป็นทรัพย์สินของ MAKTANG หรือผู้จัดหาเนื้อหาของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดย MAKTANG และผู้ให้อนุญาตของเรา ท่านสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ และแสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น ห้ามท่านเผยแพร่ ยักย้ายถ่ายเท แจกจ่าย หรือทำซ้ำโดยประการอื่นใด ในรูปแบบใดๆ ซึ่งเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่จัดหาให้แก่ท่าน หรือที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ และห้ามท่านใช้เนื้อหาใดๆ ดังกล่าวในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ใดๆ

17.2 สถานะของเรา (และสถานะของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุชื่อไว้) ในฐานะเป็นผู้เขียนเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา ต้องได้รับการยอมรับสถานะนั้นๆ ที่ระบุ

17.3 ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดๆ ของเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวจากเราหรือจากผู้ให้อนุญาตของเรา ในกรณีที่ MAKTANG ทราบว่ามีการละเมิดใดๆ ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา MAKTANG จะไม่ละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

17.4 ถ้าท่านสั่งพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลด ส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเราที่ไปละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิของท่านในการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และตามสิทธิเลือกของเรา เราสามารถที่จะขอให้ท่าน ส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดๆ ของเอกสารที่ท่านทำขึ้น ท่านต้องไม่ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน คัดแยก หรือ สร้างผลงานที่ดัดแปลง จากงานที่มาจากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือเอกสารประกอบที่แนบไปด้วย ที่จัดหาให้โดย MAKTANG หรือผู้ให้อนุญาตของเรา

18. การโฆษณาบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์

เราจะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุมีผลในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์นี้ ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

19. การละเว้น

การที่เราไม่ใช้สิทธิใดๆ หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา จะไม่ถือว่าเป็นการละเว้นสิทธิดังกล่าว หรือกินขอบเขตถึง หรือมีผลต่อกรณีอื่นใดหรือกรณีที่เกิดขึ้นตามมา หรือทำให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิหรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับเราของตน หรือไปเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ลดลงในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิของเราหรือของท่านภายใต้เงื่อนไขนี้ หรือสัญญา

20. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

ถ้าข้อใดข้อหนึ่ง ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในสัญญา กลายเป็น หรือได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี ว่าเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ การเป็นโมฆะหรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบในลักษณะใดๆ ต่อข้ออื่นๆ หรือส่วนใดของข้ออื่นใด ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงมีผลใช้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป ตราบที่เงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญายังคงมีผลต่อไป ถ้าไม่มีการกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ไม่ได้

21. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาใดๆ (และภาระผูกพันที่ไม่ใช่ทางสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งท่านและเรายอมรับต่อเขตอำนาจของศาลในประเทศไทย การติดต่อสื่อสาร การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องทำขึ้นหรือดำเนินการด้วยภาษาไทย

22. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้แพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์นี้ ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ ท่านตกลงว่าท่านกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้น ณ วันที่ที่ท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ

เลือกสินค้าจากแบรนด์