มาคตางค์เข้าสู่ปีที่ 7 เมื่อ มกราคม 63


ดำเนินการโดยคุณพิทยา ดวงศิริ ประธานกรรมการบริหาร

ด้วยความขยัน, อดทน, มุ่งมั่น และ วิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล เข้าใจเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ก่อกำเนิดบริษัทเล็กๆ
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 มีชื่อว่า “บริษัท มาคตางค์ จำกัด” มีนโยบายจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ประเภทระบบน้ำ
“ครบวงจร”  เพราะเข้าใจและตระหนักอย่างแท้จริงว่า มวลมนุษยชาติจำเป็นต้องอาศัย “น้ำ” ในการดำรงชีวิตเป็น
อันดับ 2 รองจากอากาศเพราะ น้ำเป็นส่วนประกอบ
ในร่างกายมนุษย์มากถึง 70% เราจำเป็นต้องดื่มน้ำที่สะอาด
และบริสุทธิ์ เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และถูกสุขลักษณะ 
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ บริษัท
มาคตางค์ จำกัด ขยายการเจริญเติบโตขึ้นจนถึงปัจจุบัน ก้าวสู่ปีที่ 9 ด้วยความมั่นคง เน้นช่องทางการดำเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน เป็นการค้าผ่านโลกธุรกิจออนไลน์ (สื่อโซเชียล)  และ กำลังแตกขยายเส้นทางธุรกิจ
ออกไปอีกหลายสาขา แม้จะต้องเผชิญอุปสรรค และ ปัญหาต่างๆ มากมายรุมล้อมก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สโลแกน ที่ว่า
“สินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม”


เลือกสินค้าจากแบรนด์